top of page

FRI RETTSHJELP

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Du kan få dekket både fritt rettsråd (veiledning og hjelp utenfor rettssak) og fri sakførsel (rettshjelp i en sak som går for domstolen, Barneverns- og helsenemnda, Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern, Trygderetten).

 

Det er et begrenset utvalg av sakstyper som gir rett til fri rettshjelp.

 

Eksempler på sakstyper er:  

 • saker som omhandler økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd (før en rettssak) 

 • foreldretvistsaker 

 • barnevernssaker 

 • utlendingssaker som handler om bortvisning, utvisning, tilbakekall av gitt tillatelse eller klager i asylsaker 

 • voldsoffererstatningssaker 

 • vurdering i forbindelse med eventuell anmeldelse av seksuelle overgrep 

 • klagesaker i forbindelse med trygd og pensjon 

 • arbeidsrettssaker som omhandler oppsigelse og avskjed 

 • husleiesaker som gjelder oppsigelse og utkastelse 

 • bistand. 

 • saker for statsforvalteren om undersøkelse og behandling uten eget samtykke etter psykisk helsevernloven § 4-4. 

 • saker om tvungen psykisk observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

Det kan gis fri rettshjelp til andre type saker også.

 

Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 350.000 (enslige), kr 540 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 150.000 (nettoformue). Statsforvalteren kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene.

 

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Statsforvalteren eller ved vårt kontor. Ta kontakt med oss eller sjekk  https://www.rettsrad.no/nb/rettshjelpskalkulator/ 

for å se om du kan ha krav på fri rettshjelp.  

bottom of page